Specified Skilled Worker Monitoring Visits

Kỹ năng đặc định Kiểm tra giám sát định kỳ

FITS nỗ lực kiểm tra giám sát định kỳ với vai trò "tổ chức giám sát lao động phù hợp" để việc tiếp nhận người nước ngoài kỹ năng đặc định của ngành xây dựng được thực hiện một cách đúng cách.

Kiểm tra giám sát định kỳ đến tổ chức liên kết kỹ năng đặc định (công ty tiếp nhận)

Chúng tôi sẽ đến thăm công ty tiếp nhận của người nước ngoài kỹ năng đặc định số 1 và kiểm tra xem công ty có thực hiện việc tiếp nhận đúng theo kế hoạch tiếp nhận Kỹ năng đặc định ngành xây dựng, v.v., hay không, chúng tôi sẽ hướng dẫn và đưa ra lời khuyên nếu cần thiết.

  • Lắng nghe từ người chịu trách nhiệm/người phụ trách tiếp nhận
  • Kiểm tra các giấy tờ liên quan như sổ lương, sổ chấm công, v.v.
  • Phỏng vấn với người nước ngoài kỹ năng đặc định bằng tiếng mẹ đẻ của họ

Ngoài ra, tại thời điểm trước khi kiểm tra giám sát định kỳ, một thời gian ngắn ngay sau khi bắt đầu tiếp nhận, chúng tôi sẽ gửi bản khảo sát cho công ty tiếp nhận, yêu cầu nộp lại câu trả lời và tài liệu, đồng thời cũng tiến hành "xác nhận tình hình tiếp nhận" để xác nhận tình hình tiếp nhận của người nước ngoài kỹ năng đặc định.

 

Vui lòng hợp tác với chúng tôi khi kiểm tra giám sát định kỳ và xác nhận tình hình tiếp nhận.

 

Liên quan về chế độ đãi ngộ của người nước ngoài kỹ năng đặc định, theo "Kế hoạch tiếp nhận kỹ năng đặc định ngành xây dựng" được chứng nhận bởi Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, những điểm như sau là điểm đặc biệt quan trọng:

  • Trả lương cơ bản/phụ cấp
  • Trả theo lương tháng để mang tính ổn định
  • Tăng lương ứng vơi sự thành thạo tay nghề

 

Ngoài ra, nếu một công ty từng làm việc theo chế độ lương ngày cho đến hiện tại đã áp dụng chế độ lương tháng khi tiếp nhận người nước ngoài kỹ năng đặc định, hãy đặc biệt lưu ý đến việc ghi rõ giờ làm việc quy định/ngày làm việc và ngày nghỉ, chi trả trợ cấp đi làm ngày nghỉ, cấp ngày nghỉ phép có lương yukyu, v.v.