Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Phương châm hoạt động tuân thủ quy định và pháp luật


(Lời nói đầu)

 Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Xây Dựng Quốc Tế (dưới đây gọi tắc là "Tổ chức") được thành lập nhằm mục đích đóng góp cho việc đào tạo bồi dưỡng nhân tài từ các quốc gia và đảm bảo chuyển giao các kiến thức・kỹ thuật・kỹ năng một cách suôn sẻ tích cực; thông qua việc thực hiện các công tác hỗ trợ cần thiết cho chương trình tiếp nhận, đào tạo nhân lực của các nước đến Nhật để tiếp thu và áp dụng thực tiễn các kiến thức・kỹ thuật・kỹ năng trong ngành xây dựng của Nhật được tiến hành theo đúng quy định; góp phần vào việc phát triển kinh tế mang tính lâu dài, đồng thời thúc đẩy công nghiệp các nước trên thế giới và Nhật Bản.

 Để đạt được mục đích trên, cán bộ và nhân viên của tổ chức chúng tôi xác nhận rằng điều quan trọng là phải tuân thủ quy định và pháp luật cho việc tiến hành thực hiện các dự án; vì thế chúng tôi luôn hoạt động và làm việc dựa theo phương châm này.

Tự giác thực hiện nhiệm vụ và các lợi ích chung)
Điều 1:  Cán bộ và nhân viên khi làm việc phải tự ý thức được công việc của tổ chức đều là đóng góp cho việc đào tạo bồi dưỡng nhân tài của các nước, là các dự án mang tính lợi ích chung góp phần phát triển kinh tế lâu dài và thúc đẩy công nghiệp các nước trên thế giới và Nhật Bản.

(Duy trì uy tín xã hội)
Điều 2:  Cán bộ và nhân viên phải chú trọng vào sự thành thực và công chính khi tiến hành các dự án, đồng thời luôn nỗ lực nâng cao・duy trì uy tín xã hội.

(Tuân thủ luật pháp)
Điều 3:  Cán bộ và nhân viên không chỉ tuân thủ một số quy định, điều lệ, pháp lệnh và các quy tắc khác trong nội bộ liên quan đến tổ chức pháp nhân này, mà còn phải nỗ lực tiến hành dự án một cách đúng đắn, không đi trái với các quy phạm xã hội.

(Nghiêm cấm lợi ích cá nhân)
Điều 4:  Cán bộ và nhân viên phải tự giác ý thức một cách đầy đủ về các công việc của tổ chức là công việc mang tính lợi ích chung, không sử dụng chức vụ và quyền hạn vào mục đích truy cầu lợi ích cá nhân.

(Công khai và phòng chống bất đồng về lợi ích)
Điều 5:  Cán bộ và nhân viên khi chấp hành nhiệm vụ công việc, trường hợp có khả năng phát sinh bất đồng về lợi ích với tổ chức thì tổ chức chúng tôi sẽ công khai sự thật đó ngay lập tức, ngoài ra sẽ tuân theo các thủ tục mặc định mà tổ chức đã quy định.

(Trách nhiệm công khai thông tin và giải thích)
Điều 6:  Để hướng đến sự minh bạch trong các hoạt động dự án, tổ chức chúng tôi luôn tích cực công khai tình hình của các hoạt động, nỗ lực nâng cao sự tin cậy và nhận thức của xã hội.

(Bảo mật thông tin cá nhân)
Điều 7:  Cán bộ và nhân viên phải nỗ lực bảo vệ các thông tin cá nhân theo phương châm bảo mật thông tin cá nhân của tổ chức, đồng thời phải tôn trọng quyền lợi cá nhân, nỗ lực trong việc quản lý điều hành các dự án.

Tháng 2 năm 2015

Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Xây Dựng Quốc Tế
Toàn thể cán bộ và nhân viên.