Seminar for Specified Skilled Workers” in Construction

Đào tạo sau tiếp nhận cho kỹ năng đặc định ngành xây dựng

Chúng tôi tổ chức buổi đào tạo dành cho người nước ngoài bắt đầu làm việc trong ngành xây dựng nhập cảnh với tư cách lưu trú mới "kỹ năng đặc định".
Trong buổi đào tạo, để người nước ngoài kỹ năng đặc định trong ngành xây dựng có thể yên tâm, có mục tiêu và cống hiến hết mình cho công việc, các bạn sẽ được giải thích giúp hiểu sâu hơn về cơ chế tiếp nhận và bảo hộ, xác nhận lại điều kiện tuyển dụng của chính mình , v.v., và sẽ suy nghĩ về nghề nghiệp trong tương lai.
Công ty tiếp nhận đã được Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch chứng nhận về Kế hoạch tiếp nhận kỹ năng đặc định ngành xây dựng có nghĩa vụ cho các bạn tham gia buổi đào tạo này sau khi tiếp nhận người nước ngoài kỹ năng đặc định.

Thông báo

Phí tham gia của buổi đào tạo sau tiếp nhận kỹ năng đặc định ngành xây dựng được tổ chức sau ngày 1 tháng 3 năm 2023, sẽ do JAC - tổ chức pháp nhân thực hiện công tác tiếp nhận người nước ngoài kỹ năng đặc định chi trả. Vui lòng tham khảo trang web của JAC về để biết chi tiết và các biện pháp chuyển tiếp.
Trang web của JAC: https://jac-skill.or.jp  Số điện thoại liên hệ (JAC):0120-220-353
Ngoài ra, đối với những trường hợp đã đăng ký và đã đóng phí nhưng không thể tham gia buổi đào tạo thay thế cho đến tháng 2, FITS xin hướng dẫn thủ tục hoàn tiền.

Vui lòng đăng ký sau khi đã xác nhận phần hướng dẫn của "2023年度建設特定技能受入後講習" (PDF).
   Ngày tổ chức sẽ được cập nhật thường xuyên (cập nhật vào ngày 28 tháng 4)
 Chúng tôi sẽ ngừng nhận đăng ký khi đủ số người tham dự
 Nếu không có ngày tổ chức trên biểu mẫu, vui lòng đăng ký qua e-mail.
 Kha học sau tiếp nhận cho Kỹ năng đặc định ngành xây dựng Đơn đăng ký(bản Word)