Personal Information Protection Policy

Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

 Ban hành  Tháng 2 năm 2015
Sửa đổi   Tháng 7 năm 2017

   Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Xây Dựng Quốc Tế (dưới đây gọi tắc là "Tổ chức chúng tôi") nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân; tổ chức chúng tôi căn cứ theo phương châm dưới đây, tiến hành triệt để thông tin đến toàn thể nhân viên phải tôn trọng và tuân thủ Luật bảo mật thông tin cá nhân, các pháp lệnh khác có liên quan và quy định của những Bộ ngành liên quan, đồng thời nỗ lực hết mình trong công tác giữ gìn, bảo vệ các thông tin cá nhân.

 1. Thu thập thông tin cá nhân
  1. Việc thu thập thông tin cá nhân được tiến hành theo các thủ tục hợp pháp và công bằng.
 2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
  Những thông tin cá nhân mà tổ chức chúng tôi đã thu thập, sẽ được sử dụng vào các mục đích như sau và tuyệt đối không sử dụng ngoài các mục đích này.
  1. Thu thập・cung cấp thông tin và tiến hành hỗ trợ các vấn đề liên quan đến phái cử・tiếp nhận Lao động người nước ngoài có tay nghề (Là nói đến những người đang học tập, thực hành các kiến thức・kỹ năng・kỹ thuật tại Nhật chẳng hạn như thực tập sinh kỹ năng, người lao động trong ngành xây dựng v.v…) một cách phù hợp và đúng đắn.
  2. Hướng dẫn, tư vấn liên quan đến việc phát triển dự án tiếp nhận lao động người nước ngoài có tay nghề một cách phù hợp.
  3. Hỗ trợ cho công tác tiếp thu kiến thức・kỹ năng・kỹ thuật của lao động tay nghề người nước ngoài được tiến hành một cách suôn sẻ.
  4. Trò chuyện trao đổi, tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa các vấn đề liên quan đến sức khỏe・an toàn vệ sinh lao động・tuyển dụng lao động người nước ngoài có tay nghề v.v…
  5. Triển khai tổ chức đào tạo・hội thảo v.v… liên quan đến vấn đề bồi dưỡng kỹ năng・tiếp nhận lao động người nước ngoài có tay nghề
  6. Truyền đạt và thông tin rộng rãi về việc bồi dưỡng kỹ năng・tiếp nhận lao động người nước ngoài có tay nghề.
  7. Thực hiện điều tra xem xét kỹ năng・đào tạo huấn luyện v.v... lao động người nước ngoài có tay nghề tại quốc gia đó.
  8. Ngoài ra, những dự án cần thiết cho việc đạt được mục tiêu của tổ chức.
 3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
  Tổ chức chúng tôi, ngoại trừ những trường hợp nêu dưới đây, nếu không nhận được sự chấp thuận từ chính chủ thì sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Ngoài ra, trong trường hợp sử dụng thông tin cá nhân theo sự ủy thác thì tổ chức sẽ tiến hành giám sát・chỉ đạo đối với bên được ủy thác nghiệp vụ và phía nhà giao dịch một cách phù hợp và cần thiết.
  1. Trường hợp căn cứ theo pháp lệnh
  2. Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ tài sản hay thân thể, tính mạng của con người, khi gặp khó khăn trong việc xin sự đồng ý của chính chủ.
  3. Trong trường hợp cần thiết hợp tác với cơ quan nhà nước, hoặc tổ chức công ích địa phương hay người nhận được ủy thác từ các cơ quan đó để thực hiện công vụ mà pháp luật quy định, khi sự đồng ý của chính chủ có khả năng gây trở ngại cho việc thi hành công vụ đó.
 4. Quản lý thông tin cá nhân
  1. Những thông tin cá nhân mà tổ chức đã thu thập thì sẽ được quản lý một cách thích hợp, và áp dụng các biện pháp khắc phục phòng ngừa cần thiết để không xảy ra những sự cố như rò rỉ thông tin cá nhân, thất lạc thông tin cá nhân, thông tin cá nhân bị mất cắp, bị phá hoại hay bị truy cập bất chính, v.v...
  2. Tổ chức chúng tôi luôn xem xét thay đổi và nỗ lực cải thiện thường xuyên các phương châm và hệ thống quản lý nhằm mục đích bảo mật những thông tin cá nhân mà tổ chức đang nắm giữ, để có thể đối ứng phù hợp với sự thay đổi của nền kinh tế xã hội.
 5. Công khai thông tin cá nhân đang nắm giữ
  1. Tiếp nhận bất cứ lúc nào các yêu cầu công khai・đính chính・xóa bỏ v.v… thông tin cá nhân từ chính bản thân người đó, và xử lý một cách phù hợp.
  2. Tổ chức chúng tôi có thành lập cổng trao đổi thông tin về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, tiếp nhận khiếu nại và đối ứng giải đáp những trao đổi có liên quan một cách thích hợp.

Tháng 7 năm 2017

6F Takeuchi Building, 1-4-3 Kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo
Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Xây Dựng Quốc tế
Toàn thể cán bộ và nhân viên

Tel 03-6206-8877 Fax 03-6206-8889
E-mail:privacy@fits.or.jp
Cổng trao đổi thông tin: Bộ phận Kế hoạch-Tổng vụ