Specified Skilled

Manggagawang may Tiyak na Kasanayan

kuruhu_3341.png

Manggagawang may Tiyak na Kasanayan

Ang FITS bilang “Ahensya na Nangangasiwa sa Wastong Pagtatrabaho” ay nagsasagawa ng pagbisita upang maging maayos ang pagtanggap sa dayuhang SSWs sa larangan ng konstruksiyon.
 *Sa mga kompanyang tumatanggap na naaprubahan ang Plano sa Pagtanggap sa SSW sa Konstruksiyon mula sa Minister ng Lupa, Imprastraktura, Transportasyon at Turismo, ino-obliga na ipakuha ang seminar na ito matapos matanggap ang dayuhang SSWs.

  • Specified Skilled Worker
  • Trabahong tinatanggap sa kasalukuyan sa larangan ng konstruksiyon
  • Proseso sa Pagtanggap
  • Tungkol sa pagiging miyembro ng Japan Association for Construction Human Resources (JAC)

詳細を見る

Ang Pagbisita sa Specified Skilled Worker

Ang FITS bilang “Ahensya na Nangangasiwa sa Wastong Pagtatrabaho” ay nagsasagawa ng pagbisita upang maging maayos ang pagtanggap sa dayuhang SSWs sa larangan ng konstruksiyon.

  • Pagbisita sa Ahensiyang (kompanya) Kinabibilangan ng SSW

詳細を見る

Seminar para sa Specified Skilled Workers sa Konstruksiyon

Kami ay nagsasagawa ng seminar para sa mga dayuhan na pumasok sa bansa sa panibagong bisa ng pananatili na “SSW”, at pinagsisimula ng magtrabaho sa larangan ng konstruksiyon.
 *Sa mga kompanyang tumatanggap na naaprubahan ang Plano sa Pagtanggap sa SSW sa Konstruksiyon mula sa Minister ng Lupa, Imprastraktura, Transportasyon at Turismo, ino-obliga na ipakuha ang seminar na ito matapos matanggap ang dayuhang SSWs.

  • Seminar para Specified Skilled Worker sa Konstruksiyon 2024

詳細を見る

Award para sa Paglikha ng Kinabukasan ng Konstruksiyon kasama ang Dayuhang Yamang-Tao

詳細を見る