Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Thông báo Tuyển chọn ứng viên cho Lễ Khen Thưởng
Người Lao Động Ngành Xây Dựng Người Nước Ngoài Xuất Sắc Năm 2018. Thời hạn: 17:00 ngày 18 tháng 1 năm 2019 (Thứ Sáu)

Trang tuyển chọn tại đây.