Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Kiểm Tra Giám Sát Định Kỳ

Với vai trò là Cơ quan thực hiện dự án thúc đẩy phát triển Chương trình tiếp nhận lao động người nước ngoài ngành xây dựng, FITS (Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Xây Dựng Quốc Tế) thực hiện các chuyến kiểm tra giám sát định kỳ đến các công ty xây dựng tiếp nhận người lao động.