Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lao động ngành xây dựng

 

Nhận được s y thác t B MLIT (B Đt Đai, Cơ S H Tng, Giao Thông Vn Ti và Du Lch Quc Gia Nht Bn), FITS (T chc phát trin K năng Xây dng Quc tế) s cp ““Giy chng nhn hoàn thành chương trình lao đng ngành xây dng” cho tt c người lao đng ngành xây dng người nước ngoài đã tham gia vào hot đng đc bit ngành xây dng trong thi gian nht đnh theo “D án tiếp nhn người lao đng ngành xây dng người nước ngoài”.

FITS s phát hành min phí giy chng nhn vi mc đích ghi li nhng đóng góp ca người lao đng người nước ngoài trong ngành xây dng ti Nht Bn, và giấy chứng nhận cũng được s dng để hỗ tr trong công việc sau khi v nước.

1. Đi tượng

Người đã tham gia vào hot đng đc bit ngành xây dng vi thi gian " từ 1 năm 7 tháng (đ 19 tháng) tr lên" vào ngày np đơn.

Không phân bit “Hình thức liên tc”, “Hình thức tái nhp cnh” hoặc “Có bng tay ngh hay không”.

2. Quy trình cấp giấy chứng nhận

Nghiệp đoàn đin vào Format xin cấp giấy chứng nhận và gi đến bộ phận phát hành chng nhận của FITS certificate@fits.or.jp.

Chúng tôi tiếp nhn đơn t 2 tháng trước khi kết thúc hot đng đc cách ca người lao đng nước ngoài ngành xây dng.

→Tải "Format đơn xin cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lao động ngành xây dựng"

Thời gian phát hành : Khoảng 2 tuần.

Nguyên tắc : Không phát hành lại giấy chứng nhận.

Lưu ý: Có rất nhiu li trong "tên tiếng Anh ca công ty tiếp nhận".

3.Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được ghi trong Format xin cp giy chng nhn ch được s dng cho các mc đích sau và s được x lý phù hp vi chính sách bo mật thông tin cá nhân ca T chc.

Mc đích s dng

 1. Cp giy chng nhn hoàn thành chương trình lao đng ngành xây dng cho người lao đng ngành xây dng người nước ngoài      

 2. Báo cáo cho b Đất Đai, Cơ Sở Hạ Tầng, Giao Thông Vận Tải và Du Lịch Quốc Gia (MLIT)

 

Liên h

  Phụ tráchBộ phận phát hành giấy chứng nhận của FITS

  Điện thoại03-6206-8877  

  Email      certificate@fits.or.jp