Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Kì thi kiểm tra tay nghề bậc 3

Đóng vai trò trung gian tiếp nhận thông tin trước khi đăng ký “Kì thi kiểm tra tay nghề bậc 3”

Để hỗ trợ việc nâng cao kỹ năng của người lao động nước ngoài ngành xây dựng, FITS (Tổ chức phát triển kỹ năng xây dựng quốc tế) tổng hợp thông tin trước khi đăng ký kì thi kiểm tra tay nghề bậc 3, và tiến hành hoạt động chuyển tiếp đến các hiệp hội phát triển năng lực nghề của mỗi tỉnh.
Thủ tục

・Nếu anh (chị) có nguyện vọng dự thi kì thi kiểm tra tay nghề bậc 3, vui lòng điền vào mẫu “Thông tin trước khi đăng ký thi“ dưới đây và gửi Fax đến cho chúng tôi.
→ Mẫu đơn thông tin trước khi đăng kí thi

・Chúng tôi sẽ gửi đơn"Thông tin trước khi đăng ký thi" đã nhận được tới Hiệp hội phát triển năng lực nghề của mỗi tỉnh và liên hệ với nghiệp đoàn quản lý.
・Vui lòng thông báo cho FITS về kết quả kì thi.

 *Vui lòng trực tiếp điều chỉnh ngày thi với Hiệp hội phát triển năng lực nghề của mỗi tỉnh.
 *Đối với các ngành nghề sau, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tổ chức kiểm tra đánh giá.

  Thi công máy móc xây dựng: Hiệp hội Thi công máy móc xây dựng Nhật Bản
  Hàn:Hiệp hội Hàn Nhật Bản

*Xin vui lòng nộp đơn sớm vì có thể mất thời gian để điều chỉnh ngày thi tại các Hiệp hội phát triển năng lực nghề của mỗi tỉnh.

   → Tham khảo) Trình độ chuyên môn tuyển tập song ngữ Nhật-Anh

【Liên hệ】
Phụ trách:Bộ phận kiểm tra kỹ năng
Điện thoại:03-6206-8877  FAX:03-6206-8889