Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Pagbibisita sa Dayuhang may Tiyak na Kasanayan

Sa pagpapatuloy ng pagsulong sa “Programang Pagtanggap sa Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon”, ang FITS ay magpapatupad ng pagbibisita bilang “Ahensya na Taga-superbisyon sa Wastong Pagpapatrabaho” upang maseguro ang wastong pagtanggap sa “Dayuhang may Tiyak na Kasanayan” sa larangan  ng konstruksiyon.

Kasabay ng pagsiyasat kung isinasagawa ba ng wasto ang pagtanggap sa dayuhang manggagawa sa konstruksiyon, magbibigay kami ng kinakailangan suportang pagpapayo para sa mga kompanya na walang karanasan sa pagtanggap ng mga dayuhan o nangagailangan ng tulong sa pagresponde sa mga sangguni o pagpapaliwanag sa katutubong wika.