Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Tungkol sa FITS

Saligan sa Internasyonal na Pagbabahagi ng Kasanayan at Kaalaman sa Konstruksiyon


*Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction(pina-ikling pangalan:FITS)

Ang Saligan sa Internasyonal na Pagbabahagi nang Kasanayan at Kaalaman sa Konstruksiyon (pina-ikling pangalan: FITS) ay itinatag bilang isang samahan na magsasagawa ng kinakailangang suporta upang maisatupad ng wasto ang pagtanggap, pagsasanay at iba pa ng mga yamang-tao mula sa bawat bansa na nais magkamit at magsanay ng teknolohiya, kasanayan at kaalaman sa konstruksiyon at iba pang larangan.

 

Kami ay inatasan ng Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism mula noong Marso 2015 bilang ahensya na tagapangasiwa para maitaguyod ang sistema na may kaugnayan sa Programang Pagtanggap sa Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon, at para maisagawa ng wasto at maayos ang itinalagang aktibidad sa konstruksiyon, karagdagan sa pagbisita sa mga nangangasiwang organisasyon at sa tumatanggap na kompanyang pang-konstruksiyon, kami ay nagbukas ng “Konsultasyon sa FITS Hotline” upang tumanggap ng mga pagsangguni sa telepono sa sariling wika mula sa mga dayuhang manggagawa sa konstruksiyon.

 

Sa pagtatatag sa ngayon ng “Specified Skilled Worker” na bisa ng paninirahan, ang FITS ay kinilala ng Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism na may kakayahan na matiyak ang wastong kapaligiran ng pagtatrabaho ng dayuhang Specified Skilled Worker 1, kaya kami ay nahalal bilang “Ahensya na Nagbabantay sa Wastong Pagpapatrabaho” batay sa Notipikasyon ukol sa Specified Skilled Worker sa larangan ng konstruksiyon.

 

Upang magamit ang aming kaalaman, ang FITS ay magpapatuloy na magbigay ng suporta sa mga bihasang dayuhan sa kanilang trabaho at pamumuhay sa gayon ay makatuon sila sa kanilang trabaho ng walang pagkabalisa.

 

Araw ng pagkatatag

January 15、 2015

 

Lugar

Saligan sa Internasyonal na Pagbabahagi ng Kasanayan at Kaalaman sa Konstruksiyon (FITS)

101-0044 Tokyo-to, Chiyoda-ku, Kajicho 1-9-9 Ishikawa LK Bldg. 6F

TEL: 03-6206-8877   FAX: 03-6206-8889

 

Ang aming tungkulin

-Magbigay nang patnubay at payo hinggil sa wastong pagtataguyod ng pagtanggap

 ng bihasang dayuhang manggagawa.

-Magbigay ng impormasyon at suporta hinggil sa wastong pagpapadala at

pagtanggap ng bihasang dayuhang manggagawa.

-Magbigay ng suporta higgil sa pagkamit ng teknolohiya, kasanayan at kaalaman

ng bihasang dayuhang manggagawa.

-Magbigay nang patnubay at payo sa sariling wika hinggil sa pagtatrabaho,

kaligtasan at kalinisan, kalusugan at iba pa ng bihasang dayuhang manggagawa.

-Pagpaplano at pagsasagawa ng pagsasanay, seminar at iba pa hinggil sa

pagtanggap at paglilinang ng bihasang dayuhang manggagawa.

-Paglalathala at pagbibigay liwanag hinggil sa pagtanggap at paglilinang ng

bihasang dayuhang manggagawa

-Pagsasagawa ng pagsasanay at pagsusuri sa kasanayan sa ibang bansa ng

bihasang dayuhang manggagawa

 

Mga establismong nagtatag

Koyo Holdings Co., Ltd., Ohbayashi Corporation, Kajima Corporation, Shimizu

Corporation, Taisei Corporation, Takenaka Corporation, East Japan Construction

Surety Co., Ltd., West Japan Construction Surety Co., Ltd., Hokkaido Construction

Surety Co., Ltd

 Lugar 

〒101-0044

Ishikawa LK Building 6F, 1-9-9 Kajicho, Chiyoda-Ku, Tokyo

Telepono:03-6206-8877 FAX:03-6206-8889