Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Pagbibisita

Ang FITS (Saligan sa Internasyonal na Pagbabahagi nang Kasanayan at Kaalaman sa Kostruksiyon) ay nagsasagawa ng pagbibisita sa mga kompanyang pang-konstruksiyon na tumatanggap sa dayuhang manggagawa bilang ahensyang tagapag-sulong ng sistema hinggil sa Programa sa Pagtanggap sa Dayuhang Manggagawa sa Konstruksiyon.