Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Pagsubok sa Kasanayan Baitang 3

Taga-pasa ng paunang impormasyon sa pag-aaplay ng pagkuha ng test para sa Pagsusulit para sa Sertipikasyon ng Kasanayan Baitang 3.

 

Para sa pag-suporta sa pagpapalawak ng skill ng mga dayuhang mangagawa sa konstruksiyon, nilalakap ng FITS (Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction) ang mga paunang impormasyon sap ag-aaplay ng pagkuha ng Pagsusulit para sa Sertipikasyon ng Kasanayan Baitang 3 at ito ay ipapasa sa Vocational Ability Development Association ng bawat rehiyon.

Pamamaraan

  • Kung nais kumuha ng Pagsusulit para sa Sertipikasyon ng Kasanayan Baitang 3, punan ang “Paunang Impormasyon sa Pag-aaplay sa Pagkuha ng Test” form na nasa ibaba at ipadala sa pamamagitan ng FAX.

         → Form ng Paunang Impormasyon sa Pagkuha ng Test

  • Ipaparating naming sa Vocational Ability Development Association ng bawat rehiyon ang ipinadala ninyong  “Paunang Impormasyon sa Pag-aaplay sa Pagkuha ng Test” at itatawag namin ito sa Designated Supervising Organization kapag natapos.
  •  Ipaalam sa FITS ang resulta ng test.

 

*Sa pag-aadjust ng araw ng pagkuha ng test, mangyari pong iderekta sa Vocational Ability Development Association ang inyong paglalapat.

 *Sa mga trabahong nakasaad sa ibaba, tumawag ng direkta sa mga ahensyang nagsasagawa ng evaluation test.

Operasyon ng Makinarya Pang-Konstruksiyon: Japan Construction Machinery and Construction Association

Welding: The Japan Welding Engineering Society

*Sa mga Vocational Ability Development Association, maaaring mangailangan ng panahon para i-adjust ang  araw ng pagkuha ng test, kaya mag-aplay nang may sapat ng panahon.

       

           Reperensiya: Mapanghahawakang mga Kuwalipikasyon sa Japanese-English translation

 

(Para sa mga Katanungan)

Namamahala: Kawani na Taga-pasa para sa Pagsubok sa Kasanayan

TEL: 03-6206-8877

FAX: 03-6206-8889